ลงทะเบียนออนไลน์
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อายุ ปี
หน่วยงาน/สังกัด *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม *
ตำแหน่งปัจจุบันและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อายุการทำงาน ปี
ประวัติการทำงาน
เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรม
รอบการอบรม รอบที่ 1 : 1 เมษายน 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565
* กรุณากรอกตัวอักษรที่อยู่ในภาพซ้ายมือ
*