ลงทะเบียนออนไลน์
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อายุ ปี
หน่วยงาน/สังกัด *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล์ *
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม *
ตำแหน่งปัจจุบันและหน้าที่ความรับผิดชอบ
อายุการทำงาน ปี
ประวัติการทำงาน
เหตุผลที่ต้องเข้ารับการอบรม

รอบที่ฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม
รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี
รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565

* กรุณากรอกตัวอักษรที่อยู่ในภาพซ้ายมือ
*