ฝึกอบรมระยะสั้น สาขา
 - มะเร็ง
 - โรคหลอดเลือดสมอง
 - การตรวจติดตามระดับยาในเลือด
 - จิตเวช
 - โรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค
 - อายุรศาสตร์
 - โรคไต
 - โรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ