รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภก.อัครพงศ์ ทวีพัฒน์ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
2
ภญ.กมลภัทร มิตรธรรมศิริ โรงพยาบาลราชบุรี รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา