รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.กนกพร สุนทรภักดิ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.ริฏียา สงนุ้ย รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.ชมพูนุท โศภิตประสาน โรงพยาบาลชลบุรี รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.สุนิตา พรหมเจริญ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
5
ภก.จตุรัส พูลมงคล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.จุฑารัตน์ ดาวแจ่ม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
7
ภก.พงศกร กิจเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
8
ภญ.วรรณิดา ทอสุข โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
9
ภญ.พิชญ์ชาภัส เฉลียวศิลป์ โรงพยาบาลชลบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
10
ภก.สงคราม พลสงคราม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
11
ภญ.ต่อพร เข็มทอง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
12
ภญ.ณัฐนันท์ ณ ป้อมเพ็ชร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
13
ภก.สมศักดิ์ แซ่เจน โรงพยาบาลเบตง รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
14
ภญ.จุฑาทิพย์ โพธิ์ประดิษฐ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
15
ภญ.ชื่นสุมล มีสาวงษ์ โรงพยาบาลนครปฐม รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
16
ภญ.บุณยวีร์ มีพรหมดี โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์ รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
17
ภญ.ถิราภรณ์ สังข์ขาว โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
18
ภญ.พิชชาภรณ์ บัวแก้ว โรงพยาบาลศรีสะเกษ รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
19
ภญ.พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี รอบที่ 4 : 1 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
20
ภญ.วัจนีย์ สวัสดิ์พงษ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
21
ภก.ณัฐชนน สถาปนพิทักษ์กิจ โรงพยาบาลศิริราช รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
22
ภญ.พิชชาพัชร สายแดง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
23
ภญ.ปิยารัตน์ อาจอินทร์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ผ่านการพิจารณา
24
ภญ.ธนพร พวงมณี โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ผ่านการพิจารณา
25
ภญ.ปิยะนันท์ กลิ่นฟุ้ง รพ.ชลบุรี รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
26
ภญ.รพีพรรณ ไชยสัตย์ รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
27
นายอนิรุทธิ์ ช่างฝั้น โรงพยาบาลนครพิงค์ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2562 - 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2561

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
นางสาวยุวดี แสงประทีป โรงพยาบาลราชบุรี (ด้านมะเร็ง) รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.รัตนพร บำราศทุกข์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ด้านมะเร็ง) รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2560

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
นางสาวธณัถฐา ปวะบุตร งานเภสัชกรรมผลิตยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รอบที่ 1 : 1 ธันวาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 ผ่านการพิจารณา
2
ภก.ยุทธพงศ์ สุวรรณพงศ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลน่าน รอบที่ 3 : 1 เมษายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.พิมลธร วรจักร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ รอบที่ 4 : 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.ธนิดา ศรีธัญรัตน์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รอบที่ 4 : 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.อภิชญา อดิสรณกุล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รอบที่ 5 : 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.วัชรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รอบที่ 5 : 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ผ่านการพิจารณา
7
ภญ.สุประภา ชาลีกุล กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ รอบที่ 5 : 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านมะเร็ง ประจำปี 2559

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.สุมนทชาติ โพธิ์ธา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รอบที่ 1 : 1 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ผ่านการพิจารณา
2
นายภูมิพัฒน์ ยุตวันธนานันต์ งานเภสัชกรรมการผลิตยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รอบที่ 1 : 1 มีนาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ผ่านการพิจารณา
3
นายสุริยนต์ มิ่งขวัญ กลุ่มทงานเภสัชกรรม และคุมครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2559 - 30 กันยายน 2559 ผ่านการพิจารณา
4
นางสาวธนาภรณ์ ลุยตัน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม รอบที่ 3 : 1 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.ชุตินันท์ ไชโย รพ.ชลบุรี รอบที่ 3 : 1 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการพิจารณา
6
นายจตุรงค์ พรพิพัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รอบที่ 3 : 1 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559 ผ่านการพิจารณา