รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.จุฑามาศ สืบสิน งานบริบาลเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
2
นางสาวฐิตินันท์ ไชยสินธุ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
3
ภญ.นันทวรรณ ระบำดี รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.อรรถพร ธนาณัฐเดชกุล รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.กิ่งกาญจน์ แร่ทอง โรงพยาบาลบางละมุง รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.ทนันพัทธ์ นาคนิกร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550-ปัจจุบัน รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
7
ภญ.พรพรรณ ถนัดค้า โรงพยาบาลชุมแพ รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา