รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ สาขาโรคไต ประจำปี 2565

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภก.ฉัตรชัย ต้นกระโทก กลุ่มงานเภสัช รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.ณัฏฐ์ทิตา วรางกูร โรงพยาบาลสุรินทร์ รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.จิราพร สุจริตภักดี รพ.กันทรลักษ์ รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ผ่านการพิจารณา