รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านอายุรศาสตร์ ประจำปี 2565

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.วรกานต์ มิตรวงค์ โรงพยาบาลห้วยแถลง รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) ผ่านการพิจารณา
2
ภก.พลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว เภสัชกรรม รอบที่ 1 : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.กัญญารัตน์ ดั่งศิริโชค โรงพยาบาลมุกดาหาร รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) ผ่านการพิจารณา
4
นางสินีรัตน์ ปิยะพันธ์ โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.พิชาวีร์ โควเศรษฐพล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 2 : 1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565 (รพ.วารินชำราบ) ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านอายุรศาสตร์ ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.ดาราพร พรมแสนปัง โรงพยาบาลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.สุนิดา คำหา รพ.วานรนิวาส รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.สิริวัฒนา เกิดกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.วชิราภรณ์ สายบุบผา รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.วรกานต์ มิตรวงค์ รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.กัญญารัตน์ ดั่งศิริโชค รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
7
ภญ.นงลักษณ์ จงเจริญพร โรงพยาบาลชลบุรี รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา