รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านอายุรศาสตร์ ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.ดาราพร พรมแสนปัง โรงพยาบาลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.สุนิดา คำหา รพ.วานรนิวาส รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
3
ภญ.สิริวัฒนา เกิดกลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 : 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.วชิราภรณ์ สายบุบผา รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
5
ภญ.วรกานต์ มิตรวงค์ รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.กัญญารัตน์ ดั่งศิริโชค รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
7
ภญ.นงลักษณ์ จงเจริญพร โรงพยาบาลชลบุรี รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา