รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.เจนจิรา คงเจริญ รพ.พยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
2
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สีแสด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
3
นางณภัคอร ช่วงสกุล รพ.ศรีสะเกษ รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.ศิริพักตร์ ทองขันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
5
นายกฤษฎา หนูมา โรงพยาบาลขุนหาญ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
6
ภก.กีรติพงษ์ บุญสงค์ โรงพยาบาลรัตนบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
7
ภญ.สิตานัน จิตต์แย้ม โรงพยาบาลบางละมุง รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
8
นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
9
นายปณิธาน โรมสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
10
ภญ.ชื่นนภา ชัชวาลย์ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2561

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ