รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.พรทิพย์ วรนัยพินิจ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.นฤมล ยี่สารพัฒน์ รพ.จิตเวชเลยราชนคริทร์ รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
3
ภก.ฉันทิศ พลยะเรศ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.ปภาดา คุณาวุฒิตระกูล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
5
ภก.ครองโชค เฟือยงาราช โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.รติมา พรหมมาศ โรงพยาบาลปากพนัง รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
7
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สีแสด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
8
นางณภัคอร ช่วงสกุล รพ.ศรีสะเกษ รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ผ่านการพิจารณา
9
ภญ.ศิริพักตร์ ทองขันธ์ โรงพยาบาลมุกดาหาร รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
10
นายกฤษฎา หนูมา โรงพยาบาลขุนหาญ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
11
ภญ.สิตานัน จิตต์แย้ม โรงพยาบาลบางละมุง รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563– 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
12
นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รอบที่ 3 : 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
13
นายปณิธาน โรมสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รอบที่ 2 : 1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ผ่านการพิจารณา
14
ภญ.ชื่นนภา ชัชวาลย์ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ประจำปี 2561

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ