รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภก.พิกรม อโศกบุญรัตน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.ปริฉัตร ตัวมูล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
3
ภญ.ณหทัย อุณาภาค รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา