รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2564

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
1
ภญ.ปรีดา รุ่งรัตนพงษ์พร โรงพยาบาลบ้านโป่ง รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
2
ภญ.ประภัสสร ภังคะญาณ รพ.ปทุมธานี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
3
ภก.เอกชัย นพพิบูลย์ โรงพยาบาลปราสาท รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา
4
ภญ.ศุภนา ฉิมพาลี โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ผ่านการพิจารณา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2563

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
5
ภก.พิกรม อโศกบุญรัตน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา
6
ภญ.ปริฉัตร ตัวมูล โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี รอบที่ 5 : 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ผ่านการพิจารณา


รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้านโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สังกัด
รอบการอบรม
สถานะ
7
ภญ.ณหทัย อุณาภาค รอบที่ 3 : 1 มิถุนายน 2562– 30 กันยายน 2562 ผ่านการพิจารณา